Comissió TAC

Integrants

Integrants de la comissió TAC: 34 membres (3 representants de l'equip directiu, 2 de la coordinació TAC i, la resta, professors/es voluntaris del centre).

Objectius

Els objectius els hem adaptat al nostre centre a partir dels objectius generals definits en la documentació "Documents per a l'organització i la gestió dels centres Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement" del Departament d'Ensenyament.

 • Revisar, valorar i actualitzar el Pla TAC de centre.
 • Dinamitzar i potenciar les TAC al centre.
 • Fomentar i impulsar la creació de grups de treball en l'àmbit de les TAC.
 • Dotar i matenir tots els recursos d'Internet del centre necessaris, tant per l'activitat educativa com per a la difusció d'activitats.
 • Vetllar pel desplegament curricular de la competència digital de l'alumnat. Elaborar la seqüenciació de la competència digital de l'alumnat. Distribució de continguts entre els departaments didàctics.
 • Establir i mantenir els canals de comunicació digitals del centre amb les famílies i dotar dels recursos digitals necessaris a alumnes i famílies. 
 • Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal al centre.
 • Tenir cura que la documentació creada al centre i accessible externament respecti els drets d'autoria i es difongui sota una llicència Creative Commons.
 • Fer el manteniment, actualització i suport tècnic necessari per aconseguir que l'equipament tecnològic del centre funcioni amb el rendiment màxim.
 • Mantenir actualitzat l'inventari detallat, exhaustiu i valorat de tot l'equipament tecnològic del centre.
 • Suggerir millores i actuacions en l'àmbit de les TAC a l'Equip Directiu.

Estructura

 • Àrea Documental (Jaume B.,  Anna C.) (Tasques D)
 • Àrea Dinamitzadora i Formativa (Anna C.) (Tasques F)
 • Àrea Tècnica (Jaume B.) (Tasques T)

Metodologia

La comissió TAC s’estructura en àrees de treball amb un o dos responsables d’àrea d’entre els coordinadors TAC. El responsable d'àrea és l'encarregat de vetllar que l'àrea funcioni i fer el seguiment de totes les tasques de l'àrea. Dins de cada àrea el treball s’organitza en tasques a dur a terme.

A cada tasca s’assigna un grup de treball, d’un mínim de dues persones, amb un responsable que és qui coordina la realització de la tasca, sempre amb el suport del responsable de l’àrea.
 
Tenen lloc dues reunions anuals , una a l’inici de curs de planificació i una a final de curs per valorar tota l’activitat duta a terme. Si són necessàries, es farien més reunions durant el curs. La comunicació entre els integrants de la comissió ha de ser constant i permanent perquè tothom sàpiga què s’està fent en cada tasca encara que s’hi intervingui.
 
Per tant, es disposa d’un grup de correu molt actiu, un espai de gestió de documents a Google Drive amb tot el material i documentació que es genera i una web (Espai TAC) actualitzada constantment. Tots els integrants de la Comissió poden i han d’aportar idees, solucions, experiències…

 

Recursos

 • Entorn de Treball

 

   

 Documents d'exemple (cal sol·licitar permisos)

 

 • Documents TAC (oficials i propis)

Documents oficials de la XTEC i de la Coordinació i Comissió TAC de l'Institut Narcís Oller [accés]

 • Document d'organització de la Comissió TAC

 • Survey Educational Technology in Foreign Schools

Accés al formulari

 

 

 

Comparteix: