*Taller Comissió TAC (08-05-2019)  

Pla d’Educació Digital i Estratègia Digital de Centre

(anar a la pàgina)

Comissió Digital de Centre (Normativa)

Documents de Gestió de Centre

Àmbit Projecte educatiu del centre > Document Cultura digital de centre (Curs 2019-20) 

Portal de centre

Comissió Digital de l’Institut Narcís Oller

  • Document d’organització de la Comissió Digital

[enllaç al document d’exemple]

Integrants

Integrants de la Comissió Digital: 35 membres (4 representants de l’equip directiu, 2 de la coordinació TAC i, la resta, professors/es voluntaris del centre, de tots els departaments didàctics, exprofessors i PAS). Des del curs 2018/19 comptem també amb l’equip de #DelegatsDigitals associat a la Comissió Digital del centre.

Objectius

Els objectius els hem adaptat al nostre centre a partir dels objectius generals definits en la documentació “Documents per a l’organització i la gestió dels centres Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement” del Departament d’Ensenyament.

 • Revisar, valorar i actualitzar el Pla TAC de centre.
 • Dinamitzar i potenciar les TAC al centre.
 • Fomentar i impulsar la creació de grups de treball en l’àmbit de les TAC.
 • Dotar i matenir tots els recursos d’Internet del centre necessaris, tant per l’activitat educativa com per a la difusció d’activitats.
 • Vetllar pel desplegament curricular de la competència digital de l’alumnat. Elaborar la seqüenciació de la competència digital de l’alumnat. Distribució de continguts entre els departaments didàctics.
 • Establir i mantenir els canals de comunicació digitals del centre amb les famílies i dotar dels recursos digitals necessaris a alumnes i famílies. 
 • Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal al centre.
 • Tenir cura que la documentació creada al centre i accessible externament respecti els drets d’autoria i es difongui sota una llicència Creative Commons.
 • Fer el manteniment, actualització i suport tècnic necessari per aconseguir que l’equipament tecnològic del centre funcioni amb el rendiment màxim.
 • Mantenir actualitzat l’inventari detallat, exhaustiu i valorat de tot l’equipament tecnològic del centre.
 • Suggerir millores i actuacions en l’àmbit de les TAC a l’Equip Directiu.

Estructura

 • Àrea Documental (Jaume B.,  Anna C.) (Tasques D)
 • Àrea Dinamitzadora i Formativa (Anna C.) (Tasques F)
 • Àrea Tècnica (Jaume B.) (Tasques T)
 • Àrea de Gestió (Jaume B.) (Tasques G)

 

Metodologia

La Comissió Digital s’estructura en àrees de treball amb un o dos responsables d’àrea d’entre els coordinadors d’estratègia digital. El responsable d’àrea és l’encarregat de vetllar que l’àrea funcioni i fer el seguiment de totes les tasques de l’àrea. Dins de cada àrea el treball s’organitza en tasques/actuacions a dur a terme. 

A cada tasca/actuació que preveiem (que aniria inclosa al pla TAC del centre) s’assigna un grup de treball, d’un mínim de dues persones. Les tasques es duen a terme durant tot el curs però, sobretot, durant les jornades de treball del Taller Formatiu: Treball i cooperació a la comissió TAC que tenim per a tal efecte. 
 
A part, tenen lloc dues reunions anuals , una a l’inici de curs de planificació i una a final de curs per valorar tota l’activitat duta a terme. Si són necessàries, es farien més reunions durant el curs. La comunicació entre els integrants de la comissió és permanent perquè tothom sàpiga què s’està fent en cada tasca encara que s’hi intervingui i es duu a terme a través de grup de correu, carpetes compartides i grups en plataformes de missatgeria.
 
Per tant, es disposa d’un grup de correu molt actiu, un espai de gestió de documents a Google Drive amb tot el material i documentació que es genera i una web (Espai TAC) actualitzada constantment. Tots els integrants de la Comissió poden aportar idees, solucions, experiències…

 

Recursos

 • Entorn de Treball

   

 Documents d’exemple 

 • Documents TAC – Cultura Digital

Documents oficials de la XTEC i de la Coordinació i Comissió Digital de l’Institut Narcís Oller [accés]

 • Delegats Digitals

 

 • Document d’organització de la Comissió Digital

  [enllaç]